Home
Site Map
 

โครงการขยายสาขาย่อย ธนาคารนครหลวงไทย

มูลค่าโครงการ                     50,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา      2,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                       ประเทศไทย
เจ้าของโครงการ                 ธนาคารนครหลวงไทย
ระยะเวลาดำเนินการ          ม.ค. 2554 - เม.ย. 2554
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสาขาย่อยของ
                                                ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)