Home
Site Map
 

โครงการออกแบบและจัดทำห้องสมุดรวบรวมองค์ความรู้

มูลค่าโครงการ                    2,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     2,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของโครงการ                ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ         ก.ย. 2551 - ธ.ค. 2551
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        ออกแบบและจัดทำห้องสมุดรวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปหัตถกรรมที่สวยงาม น่าดึงดูดความ
                                              สนใจในการเข้ามาใช้งานโดยออกแบบสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปหัตถกรรม
                                              ของผู้ว่าจ้าง และเป็นห้องสมุดที่มีสภาพเหมาะสม สำหรับรวบรวมจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ใน
                                              ด้านศิลปหัตถกรรมในรูปแบบของหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เพื่อ
                                              ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ แหล่งค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ของด้านศิลปหัตถกรรม                                               ให้กับสมาชิกของผู้ว่าจ้าง ประชาชน และผู้สนใจ