Home
Site Map
 

โครงการปรับปรุงอนุรักษ์อาคารโบราณสถานทางวัฒนธรรม

มูลค่าโครงการ                    300,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     300,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดลำปาง
เจ้าของโครงการ                บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ระยะเวลาดำเนินการ         พ.ศ. 2549
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        ปรับปรุง  ออกแบบ และควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ลำปาง