Home
Site Map
 

โครงการงานพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลผ้าฝ้ายศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ เกาะเกิด

มูลค่าโครงการ                    998,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     998,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของโครงการ                ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ         พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        เป็นการตรวจนับปริมาณ คัดแยก จัดทำข้อมูลผ้าฝ้าย รวมทั้งพัฒนาระบบของการเชื่อมต่อ                                                ฐานข้อมูลผ้าฝ้ายทั้งหมดจากคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์ฯ ศูนย์ศิลปาชีพ เกาะเกิด