Home
Site Map
 

โครงการ Hive Taksin

มูลค่าโครงการ                    600,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     7,700,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บมจ. แสนสิริ
ระยะเวลาดำเนินการ          พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 28 ชั้น รวม 365 ห้อง จำนวน 1 อาคาร รวมเป็นพื้นที่                                                 ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 29,000.000 ตารางเมตร