Home
Site Map
 
โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
สะพานชุมชนในภูมิภาคปี พ.ศ. 2554 กลุ่มที่ 5 >>
340,320,478
โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลำ
ลานจอดเครื่องบินและระบบไฟฟ้าสนามบินท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส >>
474,113,489
โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
สะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี พ.ศ. 2553 กลุ่มที่ 2 >>
6,000,000
โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัว
ของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก >>
17,497,603
โครงการงานควบคุมการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 กลุ่ม 18
( จังหวัดกระบี่, ภูเก็ต, พังงา, ตรัง และพัทลุง ) >>
722,500,000