Home
Site Map
 

โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาคปี พ.ศ. 2554 กลุ่มที่ 5

มูลค่าโครงการ                    340,320,478 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     6,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สตูล,         
                                                และจังหวัดอื่นๆที่เหมาะสมอีกจำนวน 10 จังหวัด
เจ้าของโครงการ                 กรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาดำเนินการ          15 ม.ค. 2554 - 10 ก.ค. 2554
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,
                                                บริษัท เชนี่เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานในเขต
                                                ชุมชนในภูมิภาคในปี 2554กลุ่มที่ 5 ตามแผนงานของกรมทางหลวงชนบท