Home
Site Map
 

โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลำ ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน
ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

มูลค่าโครงการ                    474,113,489 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     800,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดนราธิวาส
เจ้าของโครงการ                กรมการบินพลเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ         ก.ย. 2552 - ธ.ค. 2554
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,
                                               บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด,
                                               บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด
รายละเอียดโครงการ        ต่อเติมความยาวทางวิ่งลานกลับลำโดยทางวิ่งที่ก่อสร้างสามารถรองรับเครื่องบินพาณิชย์
                                               ขนาด A300 - 600ทำการขึ้นลงได้และขยายการปรับปรุงลานกลับลำลานจอดเครื่องบินจาก
                                               เดิมให้สามารถจอดเครื่องบิน A300 - 600 ได้ 1 ลำเครื่องบิน B737-400 ได้ 2 ลำ พร้อมกันใน
                                               เวลาเดียวกันได้ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ถนนภายใน ระบบระบายน้ำทาสีเครื่องหมาย
                                               ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ