Home
Site Map
 

โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง สะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
ปีพ.ศ. 2553 กลุ่มที่ 2

มูลค่าโครงการ                    6,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     6,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดตราด, อุทัยธานี, ชัยนาท, กาญจนบุรีและนครสวรรค์
เจ้าของโครงการ                กรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาดำเนินการ         ม.ค. 2553 - ก.ค. 2553
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,
                                               บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ        เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างสะพานใน
                                               เขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553
กลุ่มที่ ตามแผนงานของกรมทางหลวงชนบท