Home 
Site Map
 

โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 1021
ตอน อ.เทิง - อ.ดอกคำใต้ (ตอน 2)

13,500,000

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7
หนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

384,200,000

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดท่าเทียบเรือ
เกาะกูดซีฟร้อนท์ จังหวัดตราด

237,000,000

โครงการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม
พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินที่ท่าอากาศยานกระบี่
จังหวัดกระบี่

225,500,000

โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

100,000,000

โครงการขยายสาขาย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์

3,000,000,000

โครงการ Honda Wing B

550,000,000

โครงการ Micro Branch ธนาคารกรุงเทพ

309,764,734

โครงการ Teal Sathorn Taksin

524,000,000